potania

411 tekstów – auto­rem jest po­tania.

Jezu Chyryste, napisałam wiersz...

Po-żal się
Boże. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2016, 22:48

Umrę, nic więcej

Siema, a jeśli po­wiem Ci, że jut­ro mnie nie będzie?
Nie, nie odejdę... po pros­tu umrę, nic więcej.
Czy zro­bię to w swoim stylu?
Nie wiem. Chy­ba wy­biorę ciszę, kar­tkę zos­ta­wię pustą.

Wiem to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 października 2015, 00:08

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 18 sierpnia 2015, 00:28

* * *

Gdy spot­kasz moją mo­tywację, gdzieś na do­le
za­pytaj: jak długo za­mie­rza stać w miejscu?
Gdy spot­kasz mo­je ideały po drodze,
za­pytaj: jak im nie wstyd, że były w tym miejscu?
I gdy spot­kasz ko­gokol­wiek na drodze
to poz­drów ode mnie ser­decznie, naprawdę!
Nig­dy nie życzyłam źle, na­wet gdy
mówiłam pros­to w twarz - prawdę! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2015, 01:55

Wy­jeżdżam. Rzad­ko, kiedy wra­cam tu - na stałe.
sta­le rośnie wkur­wienie, chciałabym żyć - normalnie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2015, 00:11

Po­za do­mem gu­bię życie, w do­mu tracę siebie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2015, 16:29

Przychodzi ta­ki mo­ment w życiu, że chcesz po pros­tu jebnąć pra­wie wszys­tkim, a na py­tanie "dlacze­go te­go nie zro­bisz?", nie pot­ra­fisz zna­leźć od­po­wie­dzi. A więc jeb­niesz tym wszys­tkim, tyl­ko dla­tego, że się da, że można, że to działa - na jak długo? Po prostu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 grudnia 2014, 04:23

* * *

Za­pom­nij mo­je żale,
dziś wle­wam je do szklan­ki
wy­pijam jed­nym haustem
niech świat się zacznie mar­twić (o siebie sam). 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 grudnia 2014, 22:20

* * *

Mier­ni ak­torzy bojący się praw­dy - 
Al­bo zbyt de­likat­ni, brak diamen­tu wśród mas.
Mar­ni ak­torzy po­każę Wam fakty,
Kry­tyka niech zbie­rze ten piep­rzo­ny blask. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2014, 16:00

Horyzont

Wstałam później niż zwykle
Te kil­ka mi­nut...
Niebo było inne
Chciałam zostać. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2014, 00:06

potania

Dupą Świata Nie Zdobędziesz ! www.os­tatni-czy­tel­nik.blog­spot.com

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

potania

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

29 marca 2016, 23:42krysta sko­men­to­wał tek­st Jezu Chy­rys­te, na­pisałam wier­sz...  

27 marca 2016, 16:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jezu Chy­rys­te, na­pisałam wier­sz...  

26 marca 2016, 23:03M44G sko­men­to­wał tek­st Jezu Chy­rys­te, na­pisałam wier­sz...  

4 grudnia 2015, 20:19potania sko­men­to­wał tek­st Umrę,nic więcej

7 października 2015, 00:43blake77 sko­men­to­wał tek­st Umrę,nic więcej

7 października 2015, 00:26jedna_łza sko­men­to­wał tek­st Umrę,nic więcej

7 października 2015, 00:08potania do­dał no­wy tek­st Umrę,nic więcej

17 sierpnia 2015, 01:55potania do­dał no­wy tek­st Gdy spot­kasz moją mo­tywację, [...]